Ortorektyfikacja

Firma SmallGIS oferuje wykonanie ortorektyfikacji zobrazowań satelitarnych dostarczanych przez Klienta. Ortorektyfikacja to proces polegający na przetwarzaniu zobrazowania w celu uzyskania hipotetycznego obrazu terenu jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na elipsoidę odniesienia i odwzorowaniu kartograficznym na płaszczyźnie.

Ortorektyfikacja to proces polegający na usunięciu zniekształceń obrazów źródłowych w stosunku do obrazu docelowego przedstawionego w odwzorowaniu kartograficznym, których przycProces ortorektyfikacjizynami są:

  • zniekształcenia modelu geometrycznego realizowanego przez kamerę (dystorsja, elementy orientacji wewnętrznej)
  • orientacja kamery 
  • model geometrii obrazu 
  • rzeźba terenu 
  • kulistość Ziemi
  • refrakcja atmosferyczna 
  • poprawki odwzorowawcze

Ortofotomapa cyfrowa jako produkt końcowy przetworzeń jest plikiem w formacie rastrowym posiadającym georeferencje. Opracowywana jest na podstawie ortoobrazu lub ortoobrazów i spełnia następujące kryteria: wykonana jest w określonym odwzorowaniu kartograficznym (PUWG 1992, UTM, 2000), gwarantuje odpowiednią dla skali dokładność sytuacyjną oraz kartometryczność.