SprintMAP - rozszerzenia funkcjonalności ArcGIS

Oprogramowanie SprintMAP to rodzina oprogramowania GIS realizującego w środowisku ArcGIS™ ESRI Inc obsługę polskich zestandaryzowanych danych przestrzennych oraz inne branżowe potrzeby związane z obsługą tych danych.

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się na stronie domowej oprogramowania www.sprintmap.pl


sm_logo

Standardy danych obsługiwane w oprogramowaniu SprintMAP:

  • Standard Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych (SLMN);
  • Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE);
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), (TBD);
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Otwarty Standard MPZP - WroSIP);
  • Standard Wymiany Danych dla Ogrodów Botanicznych (ITF2);
  • Państwowy Rejestr Granic (PRG);
  • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG);
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT);
  • Numeryczny model terenu w formatach GUGiK i LPIS;
  • Formaty wymiany danych systemu GeoINFO (TANGO);
  • Format wymiany danych oprogramowania EW-MAPA.


Główne grupy narzędzi SprintMAP rozszerzające funkcjonalność standardowych pakietów ESRI:

  • narzędzia tworzenia hurtowni danych przestrzennych (ETL)
  • narzędzia tłumaczenia struktur danych pomiędzy standardami (ETL)
  • edytor aktów prawnych (uchwały MPZP)
  • tworzenie wypisów i wyrysów dla MPZP, WZiZT, Studium Uwarunkowań;
  • tworzenie wypisów i szkiców gospodarczych dla wydzieleń leśnych w Lasach Państwowych;
  • konfiguracja i zarządzanie wzorcami map tematycznych wynikających z instrukcji kartograficznych i wytycznych branżowych, np. Instrukcja Urządzania Lasu, Zasady Opracowania Mapy Topograficznej w skali 1: 10 000 w standardzie TBD, etc.
  • zaawansowane automatyczne kontrole standardowych zbiorów danych, np. TBD, SLMN, SWDE, MPZP;
  • narzędzia inspekcji błędów;
  • konfigurowalne narzędzia edycji atrybutów i obsługi relacji w geobazach i danych plikowych;
  • specjalistyczne branżowo narzędzia analiz i edycji;
  • narzędzia pseudoCAD;
  • specjalistyczne narzędzia topologii;
  • narzędzia obsługi rozproszonych zasobów plikowych (rastrowych i wektorowych);
  • kreator złożonych zapytań SQL dla geobaz ESRI;
  • narzędzia zarządzania portalem WMS w opartym o technologie OpenSource Geoserver i PostgreSQL;
  • obsługa serwisów zdjęć panoramicznych Cyclorama firmy Cyclomedia.