Technologie GIS dla administracji samorządowej

Realizacja zadań własnych samorządu terytorialnego, opiera się w znacznej mierze na podejmowaniu decyzji posiadających pośrednio lub bezpośrednio kontekst przestrzenny. Wskazuje to wagę i wartość informacji przestrzennej, w procesie podejmowania strategicznych decyzji dla rozwoju społeczno – gospodarczego miast i gmin.

Firma SmallGIS jako jedyna posiada w pełni kompleksowe rozwiązania desktopowe i web'owe, dla jedoczesnego usprawnienia pracy referatów administracyjnych, pracowni i wydziałów planistycznych oraz pozostałych jednostek budżetowych.
Rozwiązania geoinformatyczne firmy SmallGIS są gwarancją efektywnego wdrażania technologii GIS do działalności administracyjnej urzędów miast i gmin.
Przemawia za tym bogate doświadczenie jakie firma posiada w realizacji wielkoskalowych projektów geoinformatycznych. Pracownicy firmy byli twórcami i współtwórcami m.in.  takich projektów jak:
  • Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrosławskiego (WROSIP) w zakresie wypracowania i obsługi standardu opracowań planistycznych,
  • Systemu do przygotowywania i prowadzenia rejestracji decyzji administracyjnych z zakresu urbanistyki i architektury dla miasta stołecznego Warszawy (INVESTUM),
  • Systemu TOPAZ dla województwa śląskiego, jednego z najbardziej złożonych systemów geoinformatycznych funkcjonujących w Polsce, zarządzającego bazą danych obiektów topograficznych.

Ponad to firma SmallGIS jest twórcą wielu aplikacji GIS dedykowanych dla usprawniania pracy referatów administracyjnych, w tym:  SprintMAP.MPZP, SprintMAP.SWDE czy SprintMAP.Zieleń i SprintMAP.TBD.
Osadzenie wszystkich aplikacji desktopowych dla gospodarki przestrzennej, zarządzania zielenią miejską czy analiz teledetekcyjnych, w jednym środowisku gwarantuje ich pełną kompatybilność. Dzięki temu możliwe jest sprawne: tworzenie, gromadzenie, zarządzanie i wymiana informacji przestrzennej pomiędzy poszczególnymi refaratami administracyjnymi i jednostkami budżetowymi, a także ich publikacja poprzez internetowe geoportale miejskie.
Wydatnie przyspiesza to procesy decyzyjne i przede wszystkim obniża koszty funkcjonowania administracji.Geoportal miejski – narzędzie marketingu gminnego i realizacji zadań publicznych

W dobie formowania się społeczeństwa informacyjnego, publikacja opracowań planistycznych w Intrenecie,  jest najlepszym sposobem , realizacji ich funkcji informacyjnej i wykorzystaniem jej w marketingu terytorialnym. Technologie oferowane przez firmę SmallGIS umożliwiają przygotowanie opracowań planistycznych odpowiedniej jakości oraz ich publikację w Intrenecie za pośrednictwem gminnych i miejskich geoportali.


Funkcjonalność geoportalu daje możliwość utworzenia bazy danych gromadzącej informacje dotyczące ewidencji miejscowości, nazw ulic i punktów adresowych, w opraciu zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.

SprintMAP.MPZP - właściwe rozwiązanie dla urzędu w twojej gminie

SprintMAP.MPZP jest pierwszą a zarazem jedyną dostępną na rynku aplikacją,  kierowaną do planistów i pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej, umożliwiającą  zarówno sporządzanie nowych opracowań planistycznych jak i tworzenie oraz sprawne zarządzanie bazą danych z zakresu gospodarki przestrzennej.


Gwarantuje to sprawną wymianę informacji pomiędzy zespołami sporządzającymi opracowania planistyczne oraz referatami zarządzającymi nimi w zakresie:

  • dokonywania wypisów i wyrysów,
  • zarządzania wnioskami i decyzjami o warunkach zabudowy,
  • podejmowania strategicznych decyzji gospodarczych w oparciu o informację planistyczną.

Osadzenie funkcjonalności wspierających zarówno pracę planistów jak i referatów zarządzających informacją planistyczną w jednym środowisku i w ramach jednej aplikacji, gwarantuje szybki i sprawny przepływ danych i informacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i czasu w tym zakresie.

SprintMAP.ZIELEŃ - system kreowania i zarządzania zielenią miejską

Tworzenie korzystnego obrazu współczesnego miasta w dużej mierze zależy od stanu i wizerunku jego terenów zielonych. Przemawia za tym nie kwestionowana rola, jaką te tereny odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu miejskiego.Właściwie tworzone, utrzymywane i zarządzane tereny zielone takie jak parki i skwery stanowią:

• element miejskich przestrzeni publicznych, równie istotny co place i ulice, dając gwarancję ogólnodostępnych terenów do spotkań , wypoczynku i rekreacji oraz wszelkich przejawów aktywności mieszkańców,

• element estetyczny przekładający się w sposób bezpośredni na walory krajobrazowe przestrzeni miejskich, panoram i sylwety miasta, poprzez unikalne projektowanie zespołów parkowych, skwerów czy systemów zieleni izolacyjnej, 

Czytaj więcej...

Wiedza i kompetencje kluczem w skutecznym wykorzystywaniu nowych technologii


Nawet najnowocześniejsza technologie nie dają gwarancji jakości i efektywność w procesie planowania i zarządzania przestrzenią. Istotnym elementem jest wiedza i umiejętności osób, które  je wykorzystują.  Z tego powodu niezbędne jest budowanie systemów GIS w oparciu o kompetencje pracowników nabywane wraz z doświadczeniem. Jednocześnie gospodarka przestrzenna stanowi ciągły proces społeczno – gospodarczy, w którym nie ma miejsca na błędy wynikające z niewiedzy osób nim zarządzających.Najlepszym sposobem zdobycia rzetelnej wiedzy w tym zakresie, jest współpraca z ludźmi posiadającymi odpowiednie doświadczenie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma SmallGIS  oferuje możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia dedykowane dla pracowników administracji, odpowiedzialnych za planowanie, kreowanie i zarządzanie przestrzenią.

Szkolenia skierowane są do większości referatów administracyjnych w urzędach, od wydziałów planowania przestrzennego, po wydziały ochrony środowiska. Gwarancją jakości organizowanych szkoleń jest wieloletnie doświadczenie w ich przeprowadzaniu, jak również zatrudnianie w firmie specjalistów praktyków zajmujących się na co dzień problematyką gospodarowania przestrzenią, w aspektach planistycznych i środowiskowych.

Wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokim wachlarzu dostępnych szkoleń z zakresu wykorzystania technologii GIS, wśród nich m.in.:

  • „Planowanie przestrzenne i urbanistyka przy użyciu oprogramowania ArcGIS” ,

  • „GIS dla przyrodników i ekologów”,

  • „GIS w Natura 2000”.

Z pełną oferta dotyczącą organizowanych szkoleń oraz dostępnych terminów możemy zapoznać się w dziale SZKOLENIA.