ECDL GIS

Co to jest ECDL GIS?


Międzynarodowy certyfikat ECDL GIS (ang. European Computer Driving License Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył określoną wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą Systemów Informacji Geograficznej. Dokument ten przyznawany jest w krajach europejskich (poza Europą występuje, jako ICDL), co zapewnia obiektywną ocenę umiejętności na całym obszarze UE. Aby otrzymać certyfikat ECDL GIS należy zdać egzamin składający się z trzech modułów:

  • Podstawy kartografii z elementami geodezji. Obejmuje on takie zagadnienia, jak kształt i parametry fizyczne Ziemi, układy współrzędnych i odniesienia (w Polsce i na świecie), odwzorowania kartograficzne, Mapy i ich klasyfikacja, metadane, Numeryczny Model Terenu, GPS.
  • Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Weryfikuje podstawową wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej oraz typów i modeli danych, źródeł danych GIS, georeferencji, topologii, prezentacji danych.
  • Oprogramowanie (aplikacje GIS). Moduł ten sprawdza praktyczne umiejętności  wykonania takich operacji, jak modyfikacja pulpitu użytkownika, transformacje układów współrzędnych, edycja danych oraz tabeli atrybutów, symbolizacja, tworzenia własnej mapy oraz wykorzystanie  innych funkcji programu GIS.

Pomysł na certyfikaty ECDL powstał w Finlandii i docelowo certyfikaty takie ma posiadać co piąty obywatel. Na Węgrzech i w Rumunii jest wymóg posiadania certyfikatów ECDL w administracji publicznej. Natomiast w Danii urzędnicy samorządowi dostają nagrody, jeśli posiadają certyfikaty ECDL.

W Polsce, nad jakością przeprowadzanych egzaminów czuwa Polskie Biuro ECDL, powołane i nadzorowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). MSWiA pozytywnie ocenia ideę i działania zmierzające do uzyskiwania przez pracowników administracji publicznej certyfikatów ECDL GIS. Dodatkowo Rada Informatyzacji MSWiA rekomenduje włączenie do procesów normujących status urzędników publicznych obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji. Ze względu na dobrze zdefiniowane kryteria oraz sprawny tryb ich kontroli przyjęto, że dokumentem takim powinien być certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) (cytat z protokołu NR 4/2005 z posiedzenia Rady Informatyzacji MSWiA w dniu 15 grudnia 2005).

ECDL GIS należy do grupy egzaminów specjalistycznych i jest przydatny dla osób zawodowo związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Dla pracodawcy certyfikat ten jest obiektywnym i niezależnym źródłem informacji na temat wiedzy i umiejętności pracownika z zakresu Systemami Informacji Geograficznej (GIS).


ECDL w administracji publicznej i szkolnictwie


Rada Informatyzacji MSWiA rekomenduje włączenie do procesów normujących status urzędników publicznych obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji. Ze względu na dobrze zdefiniowane kryteria oraz sprawny tryb ich kontroli przyjęto, że dokumentem takim powinien być certyfikat ECDL (cytat z protokołu NR 4/2005 z posiedzenia Rady Informatyzacji MSWiA w dniu 15 grudnia 2005). Ponadto według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 12 lipca 2007 r.) student posiadający ECDL, może być zwolniony  z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej.


Dla kogo jest przeznaczony ECDL GIS ?


  • Dla pracodawcy  jest obiektywnym i niezależnym źródłem informacji na temat wiedzy i umiejętności pracownika z zakresu Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Dodatkowo, MSWiA pozytywnie ocenia działania PTI zmierzające do uzyskania przez pracowników administracji publicznej Certyfikatów ECDL.
  • Dla pracownika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie określonego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) uznawanego na terenie Europy i poza nią. 
  • Dla poszukujących pracy jest dokumentem, który może pomóc w znalezieniu pracy, zwłaszcza w dziedzinach korzystających z Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) oraz innych technologii informatycznych.
  • Dla ucznia i studenta podobnie jak dla pozostałych grup – jest dokumentem potwierdzającym zdobycie określonej wiedzy i umiejętności z zakresu GIS. Dodatkowo, daje możliwości zdobycia dodatkowych punktów ECTS.  Jest też dobrą miarą, ile należy umieć z GIS, aby w przyszłości poradzić sobie na rynku pracy.

Pomysł na certyfikaty ECDL powstał w Finlandii i docelowo certyfikaty takie ma posiadać co piąty obywatel. Na Węgrzech i w Rumunii jest wymóg posiadania certyfikatów ECDL  administracji publicznej. Natomiast w Danii urzędnicy samorządowi dostają nagrody, jeśli posiadają certyfikaty ECDL.

W Polsce, nad jakością przeprowadzanych egzaminów czuwa Polskie Biuro ECDL, powołane
i nadzorowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). MSWiA pozytywnie ocenia ideę
i działania zmierzające do uzyskiwania przez pracowników administracji publicznej certyfikatów ECDL GIS. Dodatkowo Rada Informatyzacji MSWiA rekomenduje włączenie do procesów normujących status urzędników publicznych obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji. Ze względu na dobrze zdefiniowane kryteria oraz sprawny tryb ich kontroli przyjęto, że dokumentem takim powinien być certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) (cytat
z protokołu NR 4/2005 z posiedzenia Rady Informatyzacji MSWiA w dniu 15 grudnia 2005).

ECDL GIS należy do grupy egzaminów specjalistycznych i jest przydatny dla osób zawodowo związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Dla pracodawcy certyfikat ten jest obiektywnym i niezależnym źródłem informacji na temat wiedzy i umiejętności pracownika z zakresu Systemami Informacji Geograficznej (GIS).