Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

FE IR rgbIR-1

 

Z przyjemnością informujemy, że firma SmallGIS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na realizację projektu "Teledetekcyjne metody pomiaru wielkości i przyczyny uszkodzeń roślin". Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi  8 352 665,84  zł, wysokość dofinansowania - 6 269 311,97 zł.
Celem projektu jest opracowanie metody szacowania szkód z wykorzystaniem:
- teledetekcji,
- systemów informatycznych klasy GIS,

- zaawansowanych metod i algorytmów przetwarzania oraz raportowania,
- pomiarów terenowych.
W toku realizacji projektu zostaną skonsolidowane zróżnicowane, zaawansowane metody pozyskiwania danych, wyniki gruntownych badań i analiz obejmujących także dziedziny statystyki, informatyki i biologii oraz dedykowane rozwiązania informatyczne, w jedną spójną usługę teledetekcyjnej oceny wielkości uszkodzeń roślin.

Projekt wpisuje się w następujące Krajowe Inteligentne Specjalizacje:
Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne - między innymi w zakresie:
VIII. Pozyskiwanie Geoinformacji
- Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja)
- Rozwiązania teledetekcyjne, fotogrametryczne i inne pozwalające na zautomatyzowane wykrywanie, identyfikację obiektów i ich cech oraz zmian zachodzących w przestrzeni na podstawie analizy sygnałów, danych, zobrazowań.
- Wykorzystanie inteligentnych sieci w systemach pozyskiwania geoinformacji.
IX. Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji.
- Budowa baz wiedzy przestrzennej (ang. spatial knowledge base).
- Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i sieci semantycznych do wielokryterialnej analizy
geoinformacji (ang. geobusiness intelligence).
- Eksploracja danych przestrzennych (ang. spatial data mining).
- Fuzje różnorodnych danych przestrzennych i automatyzacja przetwarzania geoinformacji.
- Rozwiązania służące efektywnej wymianie geoinformacji w środowiskach wykorzystywanych przez
wielu użytkowników, w tym w czasie rzeczywistym
- Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci w przetwarzaniu, analizie i udostępnianiu geoinformacji
X. GEOINFORMATYKA
- Modele i struktury danych przestrzennych, standardy i formaty zapisu, kompresji i wymiany danych
- Zarządzanie dużymi zbiorami danych przestrzennych (ang. spatial big data)
- Efektywne filtrowanie, agregacja i generalizacja informacji przestrzennej